Regulamin serwisu

1. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy/stronę www do serwisu e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne Rafał Danielewski jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych w cenie od 35 zł do 70 zł włącznie, w zależności od rodzaju oraz objętości tychże danych.
3. e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne Rafał Danielewski nie przyjmuje reklamacji z usterkami nie wymienionymi przez klienta w zgłoszeniu, sytuacjach losowych nie wynikających z winy serwisu oraz uszkodzeniach mechanicznych.
4. Serwis udziela gwarancji na sprzęt który ma maksymalnie 5 lat od dnia produkcji, na sprzęt powyżej 5 lat gwarancji nie udzielamy.
5. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.
6. Dołożymy starań, aby wady ujawnione w okresie gwarancji zostały usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
7.Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych ze strony klienta (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez klienta.
8. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do kierowania spraw do sądu/KRD z tytułu braku zapłaty za wykonana usługę i ustalania kwot przez klienta.
10. W przypadku zgłoszeń serwisowych pozagwarancyjnych po upływie 30 dni roboczych może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 1 zł brutto dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.
11. Po upływie 90 dni nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne Rafał Danielewski.
12. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie. Serwis realizuje naprawy według zgłoszeń.
13. e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne Rafał Danielewski będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:

 • uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
 • losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).

14. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.
15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na dyskach sprzętu a które Polskie Prawo zabrania.
16. Zlecając mi usługę zobowiązujesz się do uregulowania zapłaty wynikającej z faktury.
17. Nie opłacona faktura powoduje naliczenie dodatkowych kosztów i kierowanie spraw do sądu oraz informację publiczną na stronie www klienta bądż stronie e-comp.net.pl(dotyczy firm).
18. e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne Rafał Danielewski przechowuje dane dotyczące stron tj. pliki i bazy danych przez okres 12 miesiecy.
19. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta, przy zgłoszeniu.
20. Regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny.
21. Koszt ekspertyzy wynosi 50 zł – opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.
22. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.
23. Serwis e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne Rafał Danielewski zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu.
Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://e-comp.net.pl
24. Oddając sprzęt/stronę www, do naprawy dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest e-COMP Profesjonalne Usługi Informatyczne z siedzibą w Puławach ul.Wojska Polskiego 13/49 , e-mail: e-comp@wp.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Polska Tel. +48 (22) 531 03 00
 3. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług informatycznych na podstawie wyrażonej przez państwa zgody, na naprawę.
 4. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
 5. Dane nie bedą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6.  Dane będą przechowywane przez okres  nieokreślony
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

aktualizacja 23.05.2018